Gå till innehåll

Avelskommitté

Medlemmar

Sammankallande: Dorothea Ledinek
Ledamöter: Cecilia Henriksson (SRLV), Maud Vennberg (SRFL), Ewy Pettersson (SRSL)
Suppleanter: Catharina Brandsten (SRSL) , Liselott Brännström (SRLV), Irene Sjaunja (SRLV)

Sammenträdesdatum 2023/24

2023-08-24

2023-09-25

2023-11-01

2024-02-05

2024-03-25

2024-06-10

Verksamhetsplan och arbetsbeskrivning

 • Allmänt

  • SLKs AKs uppgift är att vara samordnande, stöttande och rådgivande för att rasklubbar och övrig organisation ska ges förutsättning att med välgrundade beslut hantera avelsansvaret för de raser som ingår i Svenska Lapphundklubben.
  • SLKs AKs uppgift är också att sprida kunskap och öka medvetenheten om hur organisationen kan utveckla sin verksamhet med ett förstärkt hundhälsoperspektiv för ett hållbart hundliv
  • SLKs AK ska verka för god intern och extern kommunikation
  • SLKs AK ska sammanträda minst 6 gånger om året, men oftare om det annars inte kan genomföra sina uppdrag i god tid och med god kvalité. Mötesdatum för resterande period bestäms på första mötet.
  • SLKs AKs medlemmar ska skicka in punkter till nästa möte senast 6 dagar innan möte. Dagordningen och handlingarna ska skickas ut senast 4 dagar innan mötet. Utkastet till protokollet ska skrivas och skickas till justeraren inom en vecka. Protokollet ska vara justerat inom 3 veckor efter mötet.
  • SLKs AK har rätt att fatta s.k. verkställighetsbeslut, alltså beslut om det egna inre arbetet inom given ekonomisk ram. Det kan gälla beslut som rör möten, besvarande av inkomna brev och förfrågningar, utbildningar, tolkningar av regelverk etc. Många beslut som rör det dagliga arbetet är s.k. verkställighetsbeslut. Ett sådant beslut är giltigt omedelbart.
  • Informationen som SLKs AK lämnar ska bygga på fakta såsom vetenskapliga rön, SKK:s och SLK:s samlade kunskap samt därpå grundade rekommendationer. SLKs AK ska inte i första hand betraktas som ett serviceorgan vid förfrågan om täckhund. AK har inte mandat att rekommendera någon särskild kombination av avelsdjur
  • Ledamöter i SLKs AK som tar emot uppgifter lämnade i förtroende angående hundars sjukdomar eller andra problem, skall ha skriftligt tillstånd av hundägaren att få föra dessa vidare, annat än till SLKs styrelse och rasklubbarnas styrelse och AK, annars råder tystnadsplikt. Tystnadsplikt gäller inte i de fall hälsoprogram har beslutats av SKK för sjukdomen i fråga.
 • Kompentens och information för funktionärer och medlemmar:

  • SLKs AK ska väcka intresse för och främja avel mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.
  • SLK ska arbeta för att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser.
  • SLKs AK ska informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning , vård, friskvård, om hundars konstruktion och förutsättningar för ett aktivt liv
  • SLKs AK ska informera om till klubben hörande raser och deras användningsområden.
  • Funktionärer i SLK AK ska skaffa sig kännedom om grundläggande rasinformation (rashistorik, populationsstorlek, avelsstruktur och avelstraditioner, status beträffande hälsa, mentalitet, bruks- och vallduglighet samt exteriör) och information om rasernas utveckling nationellt och internationellt. De ska aktivt följer den kynologiska utvecklingen för klubbens raser inom och utom landet.
  • SLKs AK ska fortlöpande följa SKKs arbete med avelsfrågor, exempelvis genom att ta del av SKKs avelskommittés protokoll, redovisningen av protokollet i Hundsport special och övriga information
  • SLKs AK ska sprida information och inbjuda till kontakt genom att använda klubbens informationskanaler som webbsida, facebook, medlemsutskick och klubbtidning (Lapphunden).
  • SLKs AK ska anordna avelskonferenser en gång om året.
  • SLKs AK ska arbeta för att hälsoinformation om raserna blir så offentligt och lätt tillgänglig som legalt möjligt för att underlätta avelsplanering och informationsinhämtning inför hundköp.
 • Arbete med rasklubbarna:

  • Alla rasklubbar ska utse en (ändrat!) ordinarie representant till SLKs AK. Dessutom kan upp till två suppleanter utses. Kommittén är beslutför när en representant från varje rasklubb närvarar.
  • SLKs AK ska överlämna det justerade beslutsprotokollet till rasklubbarnas AK/AR
  • SLKs AK ska skapa förutsättningar för rasklubbarna till erfarenhetsutbyte och samarbete i rasklubbs- och avelsfrågor
  • SLKs AK ska samordna information och utbildning i avelsfrågor, avelsansvar och avelskrav
  • SLKs AK ska att samordna och utveckla arbetet med Svenska lapphundsklubbens rasers fysiska och mentala hälsa
  • SLKs AK ska inhämta tillräckligt med information från raskubbarna så att den kan genomföra alla sina uppdrag på ett godtagbart sätt.
  • SLKs AK ska bland annat ta del av rasklubbens publikationer och årliga utvärdering av RAS.
  • Ansvaret för att kontakten upprätthålls vilar både på special- och rasklubb.
 • Arbete med RAS

  • Kontakt med och stöd till de i specialklubben ingående rasklubbarna angående utvecklingen och uppföljningen av avelsstrategierna (RAS) är grundläggande för arbetet med avelsfrågorna i specialklubben
  • SLKs AK ansvarar för att arkivera RAS och årliga utvärderingar av RAS och uppdra åt rasklubbarna att ta fram nya versioner av RAS innan giltighetstiden löper ut, vilket normalt sker var femte år.
  • I sambandet med varannan uppdatering av RAS dvs var 10:e år ska en djupare undersökning som inkluderar en hälsoenkät till alla hundägare inom rasen ges i uppdrag.
  • När en ny version av RAS kommer in till specialklubbens avelskommitté ska denna bedöma dokumentet med avseende på att strukturen är korrekt, att innehållet är rimligt och att det finns beskrivet hur dokumentet förankrats bland medlemmarna. Sakinnehållet ansvarar rasklubben för.
  • Specialklubbens AK förutsätts ha följt arbetets gång så att inga större förändringar kommer att föreslås efter det att dokumentet färdigställts av rasklubben. När special- och rasklubb är överens skickar specialklubben RAS till SKKs avelskommitté med förslag om att det fastställs.
 • Samarbete med SLKs styrelse

  • SLKs AK ska protokollföra utskottens sammanträden i båda ett beslutsprotokoll. Beslutsprotokollet ska vara tillgänglig för alla medlemmar i SLK.
  • SLKs AK ska överlämna de justerade protokollen till SLK styrelse inom tre veckor efter mötet.
  • SLKs AK ska årligen upprätta verksamhetsberättelse med utvärdering av bland annat arbetet med RAS samt verksamhetsplan med arbetsbeskrivning för avelsfunktionärer
  • SLKs AK ska samband med fullmäktige övergripande redogöra för arbetet med avelsfrågorna/RAS
  • SLKs AK ska komma in med budgetförslag till SLKs styrelse inför nästa mandatsperiod
  • Arbetet ska vara förankrat hos SLKs styrelse, som ansvarar för klubbens avelsfrågor
  • SLKs AK ska bereda uppdrag från SLK styrelse i avels- och uppfödarärenden rörande raser för vilka Svenska Lapphundsklubben har rasansvar för
  • SLKs AK ska bereda motioner och propositioner rörande avel inför KF
  • SLKs ordförande har båda åhörarätt och yttranderätt på SLKs AKs möten

Årshjul

 • 6 möten: januari/februari, mars/april, juni, augusti, oktober, början av december
 • Januari/februari -möte: beslut artikel för vårens Lapphund, budgetarbete och revision av verksamhetsplan
 • Februari: rassymposium
 • Mars/april-mötet:
  • Redovisningen av utfall av RAS skall redovisas på rasklubbarnas årsmöte, och skall sedan skickas till HUS för att sammanfattas i HUS verksamhetsberättelse
  • Beslut artikel för sommarens lapphund
 • Juni-mötet: beredning inför KF; beslut artikel för höstens lapphund
 • Augusti-mötet: beredning inför KF
 • Oktober-mötet: beslut artikel för vinterns Lapphund; diskussion inför rassymposium
 • Början av december-mötet: beslut rassymposium; uppdrag till rasklubbarna för RAS redovisning, eventuell ny version av RAS och hälsoenkät
 • 5-årliga nya RAS (under den mandatsperioden 2023/2024: lapsk)
 • 10-årliga hälsoenkät (under mandatsperioden 2023/2024: eventuellt finsk)