Rasklubben för Svensk Lapphund

Rasklubben för Svensk LapphundStyrelsenProtokoll och dokument

Årsmötesprotokoll 

Svenska Rasklubben för Svensk Lapphund

2017-05-27

Orsa Grönklitt Rovdjurscentrum

§ 1.      Mötets öppnande

Interimsstyrelsens ordförande Jan Karsson hälsade alla de 7 närvarande SLK medlemmarna välkomna till första årsmötet med Rasklubben för Svensk Lapphund och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2.      Val av mötesordförande

Thomas Uneholt, SKK, valdes till ordförande för mötet.

§ 3.      Val av mötessekreterare

Anna Schön valdes till sekreterare för mötet.

§ 4.      Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som tillsammans med  mötesordförande skall justera protokollet

Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Olle Bernhardtz och Hans Balstedt.

§ 5.      Beslut om närvaro- och yttranderätt

Beslutades att samtliga närvarande SLK medlemmar hade närvaro-, yttrande och beslutsrätt. Beslutades att Mötesordföranden hade närvaro- och yttranderätt.

§ 6.      Fastställande av dagordning

Mötet var enig att § 7 Beslut om föreningens bildande, § 8 Fastställande av föreningens namn samt §15 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen behandlades under SLK:s riksstämma och därför ej behöver behandlas i detta möte. Med dessa förändringar beslöt årsmötet fastställa dagordningen.

§ 7.      Se § 6.

§ 8.    Se § 6.

§ 9.      Fastställande av klubbens stadga

 Rasklubbens nya stadga gicks igenom med följande tillägg:    

        - korrigering av rasklubbens namn till Svenska Rasklubben för Svensk Lapphund

        - att årsmötet ska hållas senast 2 månader innan specialklubbens årsmöte, dvs före mars månads utgång

        - att en ev motion till årsmötet ska inlämnas senast 2 v före årsmötet

 Med ovanstående justeringar beslöt årsmötet fastställa klubbens stadgar.

§ 10.    Fastställande av föreningens loggor

Då inga loggor fanns på plats skickades ärendet om fastställande av loggor vidare till SRSL:s styrelse att presentera vid lämpligt tillfälle.

§ 11.    Styrelsens sammansättning och dess ledamöter

SKK tillkännagav att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och två suppleanter. Till ordförande valdes Jan Karlsson, till ledamöter valdes Anna Schön och Ida Törneberg. Till första suppleant valdes Lillemor Rodling och till andra suppleant Agneta Sjöquist.

§ 12.     Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt §9 i rasklubbens stadga         

Revisorer och revisorssuppleanter kommer tillsättas av SKK:s FK.

§ 13.    Val av valberedning enligt § 10 rasklubbens stadga

Årsmötet beslutade att uppdra åt Svenska Lapphundsklubben att utse valberedningen för Svenska Rasklubben för Svensk Lapphund.

§ 14.    Beslut om omedelbar justering av §11-13

    Paragraferna 11-13 förklarades för omedelbart justerade.

§ 15.     Se § 6

§ 16.     Beslut avseende verksamhetsplan, rambudget och avgifter

    - Föreslagen verksamhetsplan diskuterades och antogs med smärre justeringar (se bifogad kopia)

    - Föreslagen rambudget diskuterades och antogs med smärre justeringar (se bifogad kopia)

    - Medlemsavgiften för 2018 beslutades till 130 kr.

§17.    Övriga frågor

Frågor gällande hur medlemskapet rent administrativt ska konstrueras, t ex vem som får vad vid familjemedlemskap, hur stor del som går till SKK samt hur vi gör med gåvomedlemskap skickas vidare till specialklubben.

§ 18.    Mötets avslutning

Mötesordföranden tackade för ett bra möte och lämnade över ordförandeklubban till rasklubbens nyvalde ordförande Jan Karlsson som förklarade mötet avslutat.

 

Vid Protokollet:

 

 

Anna Schön

 

 

Justeras:

 

 

Ordförande Thomas Uneholt

 

 

Hans Balstedt                        Olle Bernhardtz                    

   

 

 

 

 

 
 DatumProtokoll
Inga protokoll uppladdade ännu
Dela med andra på Facebook
 
Senaste uppdaterad 2017-08-08 00:39 av mikekop.   
Sidvisningar: 606.